Wykaz niektórych ważniejszych realizacji robót

· Roboty wyburzeniowe schrono-hangarów na terenie Portu Lotniczego w  Bydgoszczy . Wywóz i utylizacja materiałów. Przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej, układanie płyt ażurowych.
· Budowa tunelu pod torami  w Solcu Kujawskim w zakresie: Roboty Torowe, rozbiórkowe, wykonanie wykopów, nasypów, zieleń, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia: bitumiczna, kostka brukowa, klinkier drogowy, kostka kamienna. Sprzedaż betonów.
· Budowa ulicy Okrężnej w Solcu Kujawskim o nawierzchni asfaltowej w zakresie: Roboty Torowe, rozbiórkowe, wykopy, podbudowa z kruszywa łamanego, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża cementem. Nawierzchnia: bitumiczna, kostka brukowa, płyty ażurowe.
· Budowa ulicy Kujawskiej z przedłużeniem ulicy Tartacznej i ulicy Granicznej w Solcu Kujawskim w zakresie: Roboty rozbiórkowe, podbudowa z kruszywa łamanego, zieleń. Nawierzchnia: bitumiczna, kostka brukowa, klinkier drogowy, kostka kamienna. Branże: sanitarna i deszczowa, elektryczna, teletechniczna, oświetlenie uliczne.
· Budowa lądowiska dla samolotów pożarowo-turystycznych oraz agro-lotnictwa w miejscowości Annowo Gąsawa na powierzchni 10 ha z zapleczem technicznym oraz separatorem ścieków wraz z drogami dojazdowymi i placami,
· Rekultywacja terenu pożarzyska leśnego w Nadleśnictwie Cierpiszewo i Gniewkowo powierzchnia 6000 ha,
· Budowa zbiorników małej retencji i p. poż. w Nadleśnictwie Solec Kujawski, Nadleśnictwie Cierpiszewo i Nadleśnictwie Szubin,
· Ukształtowanie terenu na powierzchni 70 ha pod budowę Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim. Ruch mas ziemnych 300 tyś. m3,
· Oczyszczanie terenów z niewybuchów i niewypałów z hałdowaniem gruntu około 30000 m3 na powierzchni 80 h przy współpracy JW 3136 Włocławek,
· Budowa drogi dojazdowej do RCN w Solcu Kujawskim o nawierzchni z mas mineralnobitumicznych odcinek 5,7 km,
· Budowa dróg technologicznych i wewnętrznych na terenie Radiowego Centrum Nadawczego oraz drogi gminnej objazdowej o łącznej długości 8,0 km (nawierzchnia tłuczniowa),
· Wymiana kolektora ciepłowniczego w Bydgoszczy - Centrum (ul Gdańska do ul. 3 Maja),
· Budowa kolektora sanitarnego, wodociągowego w Bydgoszczy - Osowa Góra, wykonanie nawierzchni asfaltowych, chodników, usunięcia kolizji teletechnicznych, gazowych
· Budowa kolektora wodociągowego w Solcu Kujawskim Otorowo - Makowiska,
· Budowa mostu na rzece Zielona w Dybowie 25 t,
· Budowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 10 w Solcu Kujawskim, w zakresie: Roboty rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna.
· Budowa kompleksu sportowego ,,Orlik’ przy Szkole Podstawowej Nr4 w Solcu Kujawskim Budowa skrzyżowania ulic Leśnej z Powstańców w Solcu Kujawskim w zakresie: Roboty rozbiórkowe, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnie: bitumiczna, kostka brukowa, kostka kamienna. Branże: sanitarna i deszczowa, elektryczna, teletechniczna, oświetlenie uliczne, zieleń
· Modernizacja miasteczka komunikacyjnego na terenie Parku Miejskiego W Solcu Kujawskim przy ul. Sportowej w zakresie; Wykopy, nasypy, podbudowa z kruszywa łamanego, sygnalizacja świetlna. Nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa.
· Przebudowa drogi gminnej Zajezierze-Suchatówka i Zajezierze-Perkowo o nawierzchni asfaltowej w zakresie: wykopy, nasypy, podbudowa z kruszywa łamanego, zieleń
· Budowa ul. Targowej w Solcu Kujawskim o nawierzchni asfaltowej w zakresie: Roboty rozbiórkowe, wykopy, podbudowa z kruszywa łamanego. Nawierzchnia bitumiczna, kostka brukowa
· Budowa ul.Piotra Skarg w Solcu Kujawskimi o nawierzchni asfaltowej w zakresie: Roboty rozbiórkowe, podbudowa kruszywa łamanego, nawierzchnia: bitumiczna, kostka brukowa
· Budowa ulicy Kasztanowej w Nowej Wsi Wielkiej w zakresie: Roboty rozbiórkowe, nasypy, wykopy, podbudowa z kruszywa łamanego, zieleń. Kanalizacja sanitarna i deszczowa, nawierzchnia: bitumiczna, kostka brukowa.
· Budowa ulcy Kościelnej w Barcinie w zakresie: Roboty rozbiórkowe, wykopy, nasypy, ułożenie geotkaniny wykonanie warstwy odsączającej, podbudowa z kruszywa łamanego nawierzchnia: asfaltowa, kostka brukowa.
· Budowa ulic Mostowej oraz Dymnej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota o nawierzchni asfaltowej w zakresie: Roboty rozbiórkowe, wykopy, nasypy, podbudowa z kruszywa łamanego, zieleń.
· Przebudowa drogi gminnej Liszkowo Topola o nawierzchni asfaltowej w zakresie: wykonanie wykopów, przepusty, nasypy , podbudowa z kruszywa łamanego,
· Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim – w zakresie: Roboty rozbiórkowe wykopy, korytowanie, nasypy, warstwa odsączająca , obrzeża, karczowanie pni podbudowa z kruszywa łamanego, układanie nawierzchni asfaltowych
· Budowa II Etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim w zakresie: Roboty rozbiórkowe, wykoy, nasypy, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego, zieleń.
· Roboty Rozbiórkowe hal, budynków, magazynów, w miejscowościach Solcu Kujawskim, Cierpice Bydgoszczy itd.
· Remonty cząskowe nawierzchni asfaltowych na terenie gmin Białe Błota, Solec Kujawski Konserwcja dróg gruntowych na terenie Starostwa Powiatowego Nadleśnictw miast i gmin woj. Kujawsko-Pomorskieg
· Remont i przebudowa drogi leśnej nr 220/184 w Leśnictwie Mierucinek w zakresie: wykopy, przepusty nasypy, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego.
· Nawierzchnia powierzchiowo utrwalona grysami i emulsją ąsfaltową.
· Budowa i Remont dróg w Nadeśnictwach na Terenie Reginalnej Dyrekcji Lasów Państwowych W Toruniu o nawierchni z kruszywa twardego, wapiennego, betonowego.
· Układanie geowłókniny, geokraty karczowanie pni. Wykonanie robót ziemnych, nasypów, przepustów, rowów o łączej długości około 200 km Zimowe Utrzymanie dróg w Powiecie Bydgoskim